Psykoterapi

Psykoterapi fokuserar på att stödja klientens psykiska välbefinnande och psykiska hälsa. En terapeut eller en psykolog utbildad i psykoterapi hjälper individer, par eller familjer att hantera och lösa olika utmaningar.

Sök efter en psykoterapeut
Bild på ett möte med psykoterapi

Psykoterapiinriktningar

Individuell terapi

Individuell psykoterapi är en behandlings- och rehabiliteringsmetod där svåra frågor hanteras genom diskussion.

Sexuellrådgivning

Syftet med sexuell rådgivning är att ge information och vägledning i frågor som rör sexualitet.

Kort kognitiv terapi

I kognitiv terapi får klienten hjälp med att identifiera mönster i sitt tänkande, samt att förstå sina egna erfarenheter och beteenden.

Skilsmässöterapi

I skilsmässoterapi kan känslorna relaterade till uppbrottet hanteras och de faktorer som ledde till uppbrottet kan förstås mer i detalj.

Familjepsykoterapi

Inom familjeterapi hanteras familjesamspel genom att diskutera erfarenheter, tankar och behov.

Parterapi

Parterapi är till hjälp i många typer av relationsutmaningar och hjälper dig att hitta sätt att förbättra interaktionen med din partner eller stärka relationen.

Integrativ psykoterapi

Integrativ psykoterapi syftar till att öka det psykiska välbefinnandet och förbättra funktionsförmågan.

Mindfulness

Mindfulness används i terapi för att stärka förmågan att leva i nuet och lyssna på dina tankar, känslor och förnimmelserna från din kropp.

Resursfokuserad terapi

Inom empowermentterapi ägnas särskild uppmärksamhet åt resurser och med deras hjälp eftersträvas förändring.

Lösningsfokuserad psykoterapi

I lösningsfokuserad terapi fokuseras istället för det förflutna på nuet och framtiden, och individens styrkor framhålls.

Kris- och traumapsykoterapi

Kris- och traumaterapi innebär att gå igenom traumatiska situationer och använda terapeutiska metoder som har visat sig vara effektiva och användbara för att hantera dem.

Musik terapi

Musikterapi är ett professionellt terapeutiskt tillvägagångssätt där musik används för att heltäckande stödja välbefinnande.

Litteraturterapi

Biblioterapi kan ske i individuellt eller gruppformat och använder skrivande och läsning för att främja psykiskt välbefinnande.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapeutisk behandling som fokuserar på att modifiera oönskat tänkande och beteendemönster för att förbättra klientens psykologiska välbefinnande.

Psykodynamisk terapi

Den centrala idén med psykodynamisk terapi är att tidigare händelser och upplevelser påverkar och styr tänkande, beteende och hur vi löser problem i nuet.

Kognitiv-analytisk terapi

Kognitiv analytisk terapi fokuserar på att förstå patientens tanke- och beteendemönster och bakomliggande orsaker och ursprung.

EMDR-terapi

EMDR-terapi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en psykoterapeutisk metod speciellt framtagen för att hjälpa till att bearbeta traumatiska minnen och upplevelser.

Psykoanalytisk psykoterapi

Psykoanalytisk psykoterapi öppnar dörren till att förstå komplexiteten i det mänskliga sinnet från en djupare nivå.

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi hjälper till att förstå hur tidigare erfarenheter och känslor påverkar nuvarande beteende och känslor.

Yrkesvägledning

Arbetsrådgivning erbjuder en möjlighet för individer eller grupper att reflektera över arbetsrelaterade frågor och utmaningar.