Korttidsterapi

Kortterapi erbjuder snabbt tillgängligt psykiskt stöd för plötsliga eller begränsade problem. Kortterapi fokuserar oftast på en tydlig terapistruktur och målinriktat arbete.

Sök efter en kortterapeut
Bild på ett möte med korttidsterapi

Korta terapiinriktningar

Individuell terapi

En intensiv och effektiv behandlingsform som fokuserar på att uppnå resultat på relativt kort tid.

Sexuellrådgivning

Syftet med sexuell rådgivning är att ge information och vägledning i frågor som rör sexualitet.

Kort kognitiv terapi

Kognitivterapi är en effektiv form av psykoterapi som bygger på tanken att en persons känslor och handlingar är nära kopplade till deras tankar. Terapin fokuserar på att modifiera negativa tanke- och beteendemönster för att uppnå mer positiva känslor och beteenden.

Skilsmässöterapi

I uppbrottsterapi kan känslorna relaterade till uppbrottet hanteras och de faktorer som ledde till uppbrottet kan förstås mer i detalj.

Familjepsykoterapi

Inom familjeterapi hanteras familjesamspel genom att diskutera erfarenheter, tankar och behov.

Parterapi

Parterapi är till hjälp vid många typer av relationsutmaningar och med dess hjälp kan du tänka ut sätt att förbättra samspelet eller stärka relationen.

Mindfulness

Mindfulness används i terapi för att stärka förmågan att leva i nuet och lyssna på tankar, känslor och förnimmelser i den egna kroppen.

Resursfokuserad terapi

I terapiformen empowerment ägnas särskild uppmärksamhet åt resurser och förändring eftersträvas i enlighet med dem.

Lösningsfokuserad kort terapi

I lösningsorienterad terapi fokuseras istället för det förflutna på nuet och framtiden, och individens styrkor lyfts fram.

Kris- och traumapsykoterapi

Kris- och traumaterapi innebär att gå igenom traumatiska situationer och använda terapeutiska metoder som har visat sig vara effektiva och användbara för att hantera dem.

Musik terapi

Musikterapi är ett professionellt terapeutiskt tillvägagångssätt där musik används för att heltäckande stödja välbefinnande.

Litteraturterapi

Litterärterapi kan ske i individuellt eller gruppformat och använder skrivande och läsning för att främja psykiskt välbefinnande.